Prime Property Marketing Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa


Kontakt

Zapytania ogólne:
Tel.: +48 22 300 18 77
E-mail: kontakt@prime.pm


Eventy

E-mail: events@prime.pm

  

Copyright © 2018 - PRIME Property Marketing Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000504925, REGON 147185327, NIP 525-258-39-37, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł